Krikand

 

Kendetegn: Krikanden er med en længde på 34-38 cm og et vingefang 55-60 cm Danmarks mindste and. I den hurtige flugt hvor den kaster sig fra side til side, kendes den på de spidse vinger med grønt spejl omkranset af to hvide vingebånd. Det forreste vingebånd er det bredeste. Hannen har brunt hoved med grøn maske bag om øjnene, sort næb, gul gump og hvid stribe langs kropssiden. Hunnen er mere neutral brunspættet. Hannen i sommerdragt ligner hunnen.

Variation: Fjerdragtens udseende varierer i fældeperioden.

Forveksling: Hunnen (og hannen i sommerdragt) kan forveksles med atlingand og her er næbbet et godt kendetegn på kort afstand. Det er grovere og større i forhold til hovedet hos atlinganden, og næbneglen er bredere. Hvis man står med fuglen i hånden kan man afgøre det ved at måle, da en næbnegl over 5 mm er en atlingand. Desuden er håndsvingfjerenes skafter hvide ikke brune som hos krikand. Det sidste er selvfølgelig ikke relevant som feltkendetegn, hvilket det grovere og større næb er.

Biologi: Krikanden søger føde i søernes og de lavvandede kysters bredzone, hvor de lever at frø fra vandplanter samt smådyr som snegle, muslinger og insektlarver. Den trækker især om natten.

Levested: Krikanden yngler i næringsfattige moser og søer. Trækfuglene ses også i oversvømmede områder, i kystlaguner og andre vådområder.

Udbredelse: Krikanden yngler fåtalligt ved især jyske næringsfattige søer på heder. Den er meget almindelig i hele landet uden for yngletiden, hvor fugle fra Skandinavien og Rusland overvintrer i Vesteuropa .

Hvornår ses den? Kan ses hele året, men er mest talrig på trækken forår og efterår.

Kilde:
Fugle og natur
Naturstyrelsen