Knarand

 

Kendetegn: Mindre og mere slank i forhold til gråand. Vingespejl hvidt. Hannen er grålig med sort gump. Hovedet er brunligt med sort næb. Hunnen ligner gråand , men har lysere hoved og mørkere hale.

Variation: Vingespejlet kan være mere eller mindre synligt.

Forveksling: Hunnen kan forveksles med gråand hun og spidsand hun. Spidsanden har dog længere hals, lang spids hale og hvid vingebagkant.

Biologi: Lever primært af plantemateriale.

Levested: Søer, moser og andre vandområder.

Udbredelse: Kan ses i hele landet.

Hvornår ses den? En relativ fåtallig ynglefugl i Danmark. Ses især i træktiden forår og efterår.

Kilde:
Fugle og natur
Naturstyrelsen